Jedálny lístok

Všeobecné informácie pre stravníkov

e-mailová adresa (na odhlášky stravy):
skolskajedalen16@centrum.sk

tel.: 02/ 433 33 517