ŠKD je súčasťou školy a plní úlohy v čase mimo vyučovacieho procesu. Je v prevádzke počas celého školského roka, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.

Zástupkyňa riaditeľa pre ŠKD: Mária Špotáková
Vedúca MZ ŠKD: Beáta Topoľovská

Režim ŠKD

Ranná prevádzkaPrevádzka po vyučovaní
6:30 – 7:4511:45 – 18:00

Rozhodnutie o výške mesačného príspevku

Úhradu za pobyt v ŠKD stanovenú zriaďovateľom na 16,38 € (17,5 % z výšky životného minima na nezaopatrené dieťa) za mesiac je potrebné uskutočniť prevodom na účet alebo poštovou poukážkou na číslo účtu vo VÚB, a.s.
IBAN: SK60 0200 0000 0016 3981 9951
VS: 9501
(do poznámky uviesť priezvisko žiaka a triedu) do desiateho dňa v danom mesiaci. Kópiu dokladu o zaplatení je potrebné odovzdať príslušnej pani vychovávateľke. Pri platbe poštovou poukážkou je platiteľ povinný vyplniť aj kolonku referenčné číslo, kam zadá údaj 026910519.

Krúžky v ŠKD

Žiak sa môže prihlásiť aj na viacero záujmových útvarov organizovaných školou, každý ďalší je však spoplatnený sumou stanovenou MŠSR.

(Zoznam krúžkov)