Naša škola je zameraná na environmentálny rozvoj žiaka a informačné technológie. Máme oproti iným školám zvýšenú dotáciu anglického aj nemeckého jazyka. Nachádzame sa v tichom prostredí sídliska pri Štrkoveckom jazere, medzi ulicami Drieňová a Svidnícka, v prostredí plnom zelene a stromov. Vlastný areál pozostáva zo športového areálu s futbalovým ihriskom s cvičiacimi strojmi a s umelou trávou, volejbalovým ihriskom, bežeckou dráhou s doskočiskom a novými preliezkami v časti určenej pre Školský klub detí. V mesiacoch jarných, letných a jesenných je možné hrať plážový volejbal.

Naša škola ponúka už dlhé roky v prvom rade priateľské a podnetné prostredie so stabilným pedagogickým kolektívom, v ktorom žiaci absolvujú deväť rokov školskej dochádzky. Už od prvej triedy sa žiaci venujú výučbe anglického jazyka. Od šiesteho ročníka pribúda druhý cudzí jazyk – nemecký. Škola ponúka každoročne množstvo mimoškolských krúžkov a aktivít, pôsobia u nás dve základné umelecké školy a máme v ponuke aj jazykové kurzy a športovú prípravu. Prevádzka ŠKD je od 6:30 do 18:00. Škola participovala na piatich medzinárodných projektoch a zapája sa aj do mnohých iných akreditovaných projektov, súťaží, podujatí a grantov.

Vyučovanie a prevádzka školy sa realizuje v dvoch pavilónoch. Všetky triedy, učebne a chodby v oboch pavilónoch sú zrenovované novým školským nábytkom, vymaľované a premenené na príjemné prostredie vhodné na štúdium. Oba pavilóny sú chránené bezpečnostnými bránami a zabezpečovacím elektonickým systémom a spoločné priestory sú monitorované kamerovým systémom. V telocvični máme novú podlahu a doplnené športové náradie. Tretiu časť predstavuje areál pre ŠKD vybavený športovými a rekreačnými zariadeniami, oddychovou trávnatou plochou, novým pieskoviskom a cvičiacimi prvkami. Okrem tried majú žiaci možnosť navštevovať aj rôzne veľmi dobre vybavené odborné učebne, ako napríklad učebňu anglického jazyka, informatiky, fyziky, chémie alebo hudobnej výchovy. Postupne sa nám podarilo premeniť všetky triedy na multifunkčné miestnosti s notebookom a dataprojektorom, ktoré spĺňajú prísne požiadavky nielen EÚ, ale ja našich rodičov a žiakov. Možnosť príchodu detí do školy je z dvoch strán, z už spomínaných ulíc. Na Svidníckej ulici je možnosť parkovania. Žiaci, ktorí využívajú prostriedky MHD, môžu využívať autobusy č. 78, 50, 66, 75, zastávka je len 200 m od areálu školy. Tak isto je možné cestovať električkami č. 8 a 9.

Neustále pracujeme na tom, aby vyučovanie bolo čo na najvyššej úrovni a zároveň pracujeme i na technickom zveľaďovaní budov školy a areálu, aby naši učitelia i žiaci žili v podnetnejšom prostredí.

Zo školy vyšli mnohé známe osobnosti, napr. Dušan Pašek (hokejista), Jaroslav a Dušan Bicianovci (volejbalisti), Andrej Bician (atlét), Júlia a Peter Hečkovci (speváci), Miriam Garajová (operná speváčka), Peter Mičuda (basketbalista), Vierka Ayisi (tanečnica), Juraj Loj (herec), Zuzana Haberová (spisovateľka), Vladimír Weiss ml. (futbalista), detský herec Richard Labuda, hokejový reprezentant SR Adam Liška, či Karol Kučera (tenista).

Škola bola už v minulom režime známa tým, že sa zameriavala na vyučovanie nemeckého jazyka a veľkú pozornosť venovala rozvíjaniu športových aktivít žiakov. Od 1. 1. 1992 je škola s právnou subjektivitou a dnes pokračuje v začatom trende výučby jazykov už od 1. ročníka a to nemeckého a anglického jazyka. Vyučovanie jazykov je zabezpečené kvalifikovanými pedagógmi. Súčasťou pedagogického kolektívu je aj špeciálny pedagóg a školský psychológ, ktorí pôsobia priamo v škole. Vysoká kvalifikovanosť výučby je zabezpečená aj možnosťou realizovať vyučovanie v odborných učebniach informatiky, chémie, fyziky, hudobnej výchovy a v telocvični. Na škole máme i žiacku a učiteľskú knižnicu, ktoré sú k dispozícii pre všetky vekové kategórie. Vedenie školy aj všetci pedagogickí pracovníci sa snažia udržať vysoký trend školy, ktorý sa odzrkadľuje aj vo vysokej úspešnosti prijatia žiakov na stredné školy a úspechmi v rôznych olympiádach.

Chronológia

 • 1967, 1. september – vznik školy
 • 1970 – vznik prvého školského časopisu Drieňka
 • 1978 – vznikajú triedy s rozšíreným vyučovaním NEJ od 3. ročníka
 • 1985, 4. október – škola získala čestný názov ZŠ Pavla Marcelyho
 • 1988 – zriadená učebňa výpočtovej techniky
 • 1992, 1. január – škola s právnou subjektivitou, vyučovanie cudzích jazykov
 • ANJ a NEJ pre všetkých žiakov školy od 1. ročníka
 • 1995, 1. február – člen Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR -Zdravá škola so zameraním na duševné zdravie
 • 2001 – Projekt: Infovek
 • 2003 – Projekt: Zelená škola
 • 2004 – Rozšírené vyučovanie anglického jazyka od prvého ročníka, projekt Ekologické aspekty života v škole, na ihrisku a Štrkoveckom jazere, projekt Adamko hravo, zdravo, nové pieskovisko pre ŠKD, žiacky parlament, zapojenie do projektu Poďme spolu, podporíme našu školu
 • 2005 – Rozšírené vyučovanie anglického, nemeckého a španielskeho jazyka od prvého ročníka, 1. jún – 1. ročník Medzinárodného volejbalového turnaja, Školička nemeckého jazyka
 • 2006, 1. január – súkromná školská jedáleň
 • 2009 – Nová profilácia školy zameraná na anglický jazyk vo zvýšenej dotácii už od 1. ročníka, vyučovanie environmentálnej výchovy a informačných technológií
 • 2010 – Prvý ročník projektu Ružinovský Idol zameraného na každoročné hľadanie talentov v Ružinove
 • 2011 – Projekt ACES s Rumunskom
 • 2012 – Projekt ACES s Moldavskom, projekt Commenius – „PUPILS“ v spolupráci s partnerskými školami z Fínska, Francúzska, Poľska a Španielska, projekt Byť Ružinovčanom je fajn (MČ BA-Ružinov)
 • 2013 – Projekt Byť Bratislavčanmi nás baví (BSK), Ružinovský náučný chodník (MČ BA-Ružinov), dokončovanie renovácií súvisiacich s IKT vo všetkých triedach, výmena osvetlenia
 • 2014 – Nová učebňa varenia, vybavenie kabinetov IKT, projekt Ping pong, obnova areálu, šatňové skrinky, kamerový systém, výmena elektrických rozvodov, projekt S kým býva Ružinov
 • 2015 – Výstavba novej telocvične, výmena podláh na chodbách školy, projekt ACES s Rumunskom a Moldavskom
 • 2016 – Projekt Ružinov očami detí

Doterajší riaditelia školy

 • Michal Bandžej (1967 – 1969)
 • Mgr. Viola Moravčíková (1969 – 1989)
 • Mgr. Miloš Karovič (1989 – 1994)
 • Mgr. Zita Lukačovská (1994 – 2004)
 • PaedDr. Beáta Valkovičová (2004 – 2009)
 • Mgr. Gabriel Kalna (od 2009)

About Us

Pavol Marcely School is a state primary and secondary school focusing primarily on the development of our pupils‘ knowledge of the natural environment, IT and languages.

Our school is located in the city centre. There is a large sports and recreation area surrounding the school where pupils can play volleyball or football. There is also a small lake situated beside the school buildings. All classrooms are equipped with state-of-the-art information technology, which considerably helps our students and teachers.

Pupils have opportunities to follow courses in several languages, as well as in information technology and computing skills. English is taught as the main second language, and language teaching is broadened to include German for pupils over 11 years of age.

Many of our pupils are successful in interschool competitions and regularly win prizes for their performance in music, sports, literature, language and mathematics.

The school has participated in many projects, including the Healthy Schools project on lifestyle, the water-related Blue Schools project, and the Green Schools project, which focused on recycling and waste streams. We have participated in 4 different international projects (within projects Comenius and ACES). The school also carries out a number of projects within the local community.